Bygglov

Går du i byggtankar?

Lämna in din ansökan om bygglov eller anmälan till oss. Du kan själv öka möjligheterna till ett snabbt besked genom att din ansökan är komplett.

  • AnsökningsblankettPDF
  • Situationsplan eller nybyggnadskarta. Underlag beställs hos Metria på telefon 010-121 87 31
  • Fasad- och planritningar, ska vara fackmässigt utförda och i lämplig skala

För information om vad som är bygglovspliktigt, vad detaljplanen tillåter eller om du har övriga frågor är du välkommen att kontakta oss på 0221-253 47 eller stadsarkitektkontoret@koping.se.

Bygglovsbroschyr

I broschyren Bygga i Köping - om anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster beskriver vi hur en ansökan går till, visar exempel på hur ritningarna ska se ut och beskriver processen från ansökan till slutbesked.

Bygglovsbroschyr

Klicka på bilden för att läsa broschyren online

Behöver jag bygglov?

Det krävs bygglov för nästan alla byggprojekt, till exempel ny-, till- och ombyggnader, ändrad användning samt skyltar. Innebär projektet enbart invändiga förändringar till exempel ändring av bärande konstruktion, installation eller ändring av eldstäder, rökrör, vatten och avlopp, ventilation krävs en anmälan.

Bygga nytt på landet

Vill du bygga nytt på landet så behöver du söka ett förhandsbesked om platsens lämplighet för byggnation. Om projektet är beläget inom 100 meter från sjö eller vattendrag, eller inom 300 meter invid Mälaren, behöver man även en strandskyddsdispens.

Att riva

Ska man riva en byggnad krävs ett rivningslov eller en rivningsanmälan. Större förändringar av markens höjdläge, till exempel genom schaktning eller fyllning, kräver marklov.

Bygglovsbefriat

Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder blev
bygglovsbefriade, bland annat Attefallshus. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller
för byggande.

Stadsarkitektkontoret kan bedöma om ditt projekt är bygglovfritt eller inte. Reglerna för detta skiljer sig mellan kommuner, mellan landsbygd och tätort och även inom tätorterna.

Ansökan

Ansökan om bygglov, anmälan, rivningslov, rivningsanmälan, marklov, förhandsbesked och strandskyddsdispens görs till stadsarkitektkontoret. För att ansöka behöver du en ansökningsblankett, en situationsplan, ritningar på projektet och en projektbeskrivning. Du ska också utse en kontrollansvarig.

Här hittar du ansökningsblanketten

Du kan också ringa till stadsarkitektkontoret för att få ansökningsblanketten och anvisningarna hemskickade.

Du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga

Startbesked får du efter att du beviljats bygglov eller anmälan, haft ett
tekniskt samrådsmöte med stadsarkitektkontoret och skrivit en kontrollplan. Samtidigt som detta sker underrättar vi dina grannar om lovet och annonserar det i post- och inrikestidningar. Om ingen klagar på lovet vinner det laga kraft inom fyra veckor från datum för lovet. Börjar du utan startbesked utgår en sanktionsavgift. 

När du har byggt färdigt ska vi ha ett slutsamråd som leder till ett
slutbesked. Först därefter får du använda det byggda. Under rubriken Ansökan hittar du Anvisningar till ansökan som beskriver ärendets gång.

Handläggningstid och avgift

Om kompletta ansökningshandlingar lämnats in kan bygglov förväntas inom 3 veckor och laga kraft inom 7 veckor. Behöver grannar höras ökar handläggningstiden med cirka 4 veckor. Vid större projekt och för ärenden som ska beslutas av nämnden är handläggningstiden cirka 9 veckor plus laga krafttid. Avgiften är beroende på projektets art och storlek.

Tietoa suomeksi

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 september 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se