Bidrag till enskilda vägar

Vägar som inte är allmänna sköts ofta av vägföreningar eller andra privata ägare och kallas enskilda vägar. För dig som är väghållare för en enskild väg finns bidrag att söka.

Statligt bidrag

Statsbidrag till enskilda vägar sköts av Trafikverket. Om vägen är berättigad till statsbidrag bidrar även Köpings kommun med 10 % av vägens driftskostnad för den del som ligger innanför kommungränsen.

Kommunalt bidrag

Bidrag för underhåll av enskild utfartsväg kan sökas hos tekniska kontoret. Med utfartsväg menas en väg som leder från fastigheten till närmaste större väg. Maximalt bidragsbelopp är för närvarande 1,50 kronor per meter väg. Vägen får inte vara berättigad till statsbidrag. Följande regler antogs av kommunfullmäktige 2003-06-16 och gäller för bidraget:

  • För att få bidrag måste vägen hållas i gott skick och vara framkomlig för motorfordon året runt.
  • Vägen ska vara minst 100 meter. Längden avser sträckan från allmän väg eller samfälld väg till yttergräns för tomt eller gårdsplan.
  • Bidrag utgår ej för väg inom planlagt område eller från sommarbostad.
  • Förekommer fler utfarter från samma fastighet utgår bidrag endast till en väg.
  • Den som söker bidrag ska vara fast boende på fastigheten enligt folkbokföringslagen.
  • Vid fler boende utmed utfartsvägen ska väghållningen vara ordnad i någon form av organisation eller genom överenskommelse som godkänts av kommunen.
  • Årligt driftbidrag betalas ut i efterskott för kalenderår.
  • Kommunen prövar förutsättningarna för bidrag varje år i samband med budgetarbetet.
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se