Planering för vatten och avlopp på norra mälarstranden

Köpings kommun planerar att bygga ut vatten- och spillvattenledningar runt norra mälarstranden där det finns flera fritidsområden med inslag av permanent bebyggelse, inklusive ett antal öar.

Vi planerar att påbörja utbyggnaden av vatten- och spillvattenledningarna under hösten 2019 och att det första området ska kunna ha kommunalt vatten i kranarna i slutet av 2020. Det är i dagsläget en uppskattad tidsplan som kan förändras under planeringsfasen.

Fler permanenta boenden ändrar kraven på standarden

Fritidsboenden omfattar fortfarande en stor del av områdena men det finns inte längre en tydlig gräns mellan vad som är permanent boende och vad som är fritidsboende. Alltfler av fritidsstugorna används nämligen under hela året och som permanent bostad. Dessutom har kraven på bekvämlighet och standard på boende ökat över tid.

Området klassas som områdestyp 1, behov enligt lag

"På grund av den täta bebyggelsen och att enskilda lösningar inte längre kan tillåtas så klassas området som ett område av områdestyp 1". Områdestyp 1 är områden som har behov, med hänsyn till skydd för människors hälsa och miljön, att ordna vattenförsörjning eller spillvatten i ett större sammanhang, enligt LAV 6§.

Lagen om allmänna vattentjänster, LAV, reglerar vilket ansvar kommunen har att ordna med försörjning av vatten och hantering av spillvatten för sina invånare. Lagen är tydlig i att kommunen har ansvaret att ordna med vatten och spillvatten i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa och miljö.

När Köpings kommuns nuvarande vatten- och avloppsplan antogs den 24 februari 2014 omklassades norra mälarstranden till områdestyp 1.

Med det som bakgrund finns inte några alternativ för kommunen gällande norra mälarstranden. Det går helt enkelt inte att ordna en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning genom enskilda anläggningar eller lokala gemensamma anläggningar. Kommunen är skyldig att inrätta verksamhetsområde för vatten och spillvatten och att se till att behovet tillgodoses genom en allmän anläggning.

Bakgrund, västra delen av norra mälarstranden

Västra delen av norra mälarstranden omfattar Stäudd och Galten med sammanlagt 83 fritidshusfastigheter, samt Bergudden med totalt 13 fritidshus. Inom områdena finns ett 40-tal permanentboenden. De riktlinjer som angavs för 30 år sedan uppfyller inte dagens krav och analyser av dricksvattnet som är gjorda under senare tid tyder på att det är påverkat av avlopp.

Bakgrund, östra delen av Norra Mälarstranden

Den östra delen av norra mälarstranden består av flera områden

  • Bastviken, Lilla Sandviken, Berghagen och Tavsta hage som består av totalt 108 fastigheter varav cirka 25 stycken boende är folkbokförda i området.
  • Stora Sandviken, fastigheterna Dåvö 1:2 och Dåvö 2:2, som innefattar 25 stycken fritidshus på ofri grund.
  • Stora Aspholmen som inrymmer 20 stycken fritidshus.

Här kan du läsa mer om några av de olika områdena

Möjlighet till ökad byggrätt i fritidshusområdena

När anläggningar byggs ut kan också kommunen ta fram nya detaljplaner som ger större byggrätt och bättre möjligheter till helårsboende. Om ni som äger fastigheter har olika uppfattningar om hur området bör utvecklas kan planarbetet dra ut på tiden. Därför är det viktigt att fundera över framtiden och att styrelsen i din förening har god kunskap om vad medlemmarna tycker.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 december 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se