Medborgardialog

Alla i Köpings kommun ska kunna påverka, inte bara genom att gå och rösta var fjärde år, utan även genom att engagera sig i samhällsfrågor på olika sätt och faktiskt göra skillnad.

Medborgadialog fördjupar demokrati

Genom medborgardialog fördjupar vi demokratin genom att höra invånarnas synpunkter på aktuella frågor mellan valen. Medborgardialog kan ske på många olika sätt och har det gemensamma att politiker tillsammans med medborgare diskuterar inriktningar och prioriteringar för kommunen.

Medborgardialogen är de förtroendevaldas verktyg och ansvar. En grundförutsättning för en givande dialog är att de förtroendevalda har förutsättningar att lyssna till och kunna beakta medborgarnas åsikter i den aktuella frågan. Genom medborgadialoger kan vi skapa bättre förutsättningar för alla. De förtroendevalda kan fatta bra beslut som medborgarna känner sig trygga i och på så sätt öka tilliten till kommunen.

Medborgardialog för förståelse och starkare beslutsunderlag

Vi hoppas också att dialogerna kan hjälpa till att skapa en ökad kunskap och förståelse för hur samhället styrs samt en ökad närhet mellan förtroendevalda och invånarna.

Vi strävar efter en bra dialog med invånarna i syfte att skapa starkare beslutsunderlag i vissa frågor och på så sätt även fatta beslut som stämmer överens med medborgarnas önskemål.

Medborgardialogen kan leda till:

Demokrativinster

  • Ökad kunskap om de demoratiska processerna
  • Ökad förståelse för komplexa beslut
  • Ökat samhällsengagemang, ansvarskänsla, samt förtroende hos medborgarna
  • Främjande för hälsa och välfärd hos befolkningen genom ökad delaktighet och inflytande i samhället

Effektivitetsvinster

  • Ökad legitimitet för beslutsfattare
  • Lättare att genomföra prioriterade insatser
  • Ökad kunskap om behov och önskemål vilket gör att utbud bättre möter efterfrågan
  • Ökad transparens vilket sätter press på kvalitetsutvecklingen genom att medborgaren kan se vad man får ut av insatta resurser
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se