Flyktingmottagande och integration

Det interkulturella Köping

Du behöver inte åka långt för att möta människor från världens alla hörn. Hela världen finns redan i Köping. 20 procent av kommuninvånarna är utrikesfödda (riksgenomsnittet är 18 procent). På kommunens undervisning i svenska för invandrare (sfi) finns studerande från 32 olika språkgrupper. I kommunens skolor finns barn och ungdomar med 24 olika nationaliteter.

Tillsammans kan vi lära oss av varandra och öka förståelsen för olikheter, men framför allt se hur mycket det finns som förenar oss. Tillsammans skapar vi det samhälle som vi lever i. Vi blir rikare om vi tar tillvara allas erfarenheter och resurser. Integration i Köping är allas ansvar och ska kännetecknas av ömsesidig respekt, samt lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Nuläge

Under 2017 sökte 25 666 människor asyl i Sverige. Av dessa var 1336 ensamkommande barn. En minskning med 96% från 2015, och en minskning med 11% jämfört med föregående år. Under 2017 bosatte sig cirka 190 personer med uppehållstillstånd (vuxna och barn) i Köpings kommun. Det är en ökning av inflyttande med 28% jämfört med 2016, trots att antalet sökande till Sverige har minskat.

Majoriteten deltar i etableringsinsatser under sina första två år, som består av arbetsförberedande insatser, samhällsorientering och undervisning i svenska. De ensamkommande ungdomarna bor i kommunens boenden eller familjehem, medan de asylsökande vuxna bor inneboende hos släktingar och bekanta. Majoriteten av dem som kommer till Köping är från Syrien. Majoriteten ensamkommande barn som kom 2015 kom från Afghanistan,  nu kommer de flesta från Syrien och Somalia.

Ansvarsområden inom flyktingmottagandet

Kommunens ansvar

Nyanlände kan av kommunen få hjälp med anmälan till barnomsorg, skola samt övrig kommunal verksamhet efter behov. Kommunen ansvarar för samhällsorientering på hemspråket som är gratis.

Kommunens roll för nyanlända med uppehållstillstånd:

  • Ordna allmän förskola för barn i ålder 3 till 5 år. Ordna grundskola och gymnasieskola. Asylsökande barn har rätt till utbildning i grundskolan och motsvarande skolformer. Asylsökande ungdomar har rätt till utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år. Barn och ungdomar ska tas emot i verksamheten så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden, eller senast en månad efter ankomsten.
  • Ordna god man och boende till ensamkommande barn.
  • Ta emot och ordna boende för flyktingar som tas emot enligt avtal från asylboenden.
  • Anordna svenska för invandrare och samhällsorientering till de individer som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Samhällsorientering
Samhällsorientering ger den nyanlände möjlighet att lära sig hur det svenska samhället fungerar. Man får till exempel information om sjukvården, skolan och om de olika myndigheterna. För nyanlända som ingår i etableringsreformen är samhällsorienteringen obligatorisk.

Sfi - svenskundervisning för invandrare
Den som har ett annat modersmål än svenska kan få svenskundervisning för invandrare (Sfi), en grundläggande utbildning i svenska språket. Enligt etableringsreformen ska kommunen verka för att nyanlända som omfattas av reformen ska kunna börja studera inom en månad efter det att de anmält sig till Sfi.

Andra nyanlända som fått rätt till Sfi ska ha möjlighet att börja studera Sfi senast inom tre månader efter det att man blivit folkbokförd i kommunen.

Andra myndigheters ansvar

Migrationsverket
Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare. Migrationsverket ansvarar också för att alla som söker asyl i Sverige får tak över huvudet.

Arbetsförmedlingen
Efter att Migrationsverket beviljat uppehållstillstånd tar Arbetsförmedlingen över ansvaret för integrationsinsatser för de nyanlända som folkbokfört sig i kommunen.

Försäkringskassan
Försäkringskassan betalar ut etableringsersättningen som beviljats av Arbetsförmedlingen.

Det egna ansvaret

Personen själv har ansvar att aktivt delta i svenskundervisning, samhällsinformation och insatser som leder till arbete och självförsörjning.

Olika typer av boenden

Alla människor som söker asyl ska ha någonstans att bo. I Sverige är det Migrationsverket som ansvarar för boende till asylsökande vuxna, kommunen ansvarar för mottagande och boende för ensamkommande barn.

Ankomstboende

Det första boende den asylsökande kommer till är ett ankomstboende. Där ska de stanna en kort tid, vanligen en till sju dagar tills de registrerat sin ansökan på Migrationsverket.

Asylboende

När asylsökande har registrerat sin ansökan flyttar de vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd. I Köping finns inte några asylboenden för närvarande.

Boende för ensamkommande flyktingbarn

Det finns olika placeringsalternativ för ensamkommande flyktingbarn. Socialtjänsten utreder och placerar barnet i lämpligt boende. Det placeringsalternativ som finns är:

  • familjehemsplacering
  • hem för vård och boende (HVB-hem)
  • stödboende.

I Köping finns flera boenden för ensamkommande flyktingbarn under samlingsnamnet Lagunen. Kommunen driver både HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn och stödboende. Du som vill göra en frivillig insats för de ungdomar som bor där kan kontakta oss. Det kan gälla föreningsintroduktion, ordna praktikplats, ordna sommarjobb eller annat av betydelse för integrationen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 mars 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se