Missbruk

Du kan vända dig till oss om du eller någon i din närhet har problem med missbruk av alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel.

Vi kan erbjuda stöd om:

  • du vill sluta med droger och vill ha hjälp.
  • du är orolig för din hälsa och hur drogerna påverkar dig.
  • din familj påverkas av ditt droganvändande.
  • du är anhörig eller vän till en person som missbrukar beroendeframkallande medel.

Hjälp utformas utefter den enskildes situation

Hjälpen kan utformas på olika sätt beroende på den enskildes situation. Vanligast är olika former av information, råd och behandlingsinsatser. I särskilda fall kan beslut om tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) fattas mot någons vilja.

För avgiftning ansvarar sjukvården, familjeläkare och psykiatriska akutmottagningen i Västerås.

Olika insatser vid missbruk

Råd och stöd

Råd och stöd kan bestå av samtal, träffar tillsammans med den enskilde, anhöriga, andra viktiga personer och myndigheter. Samtalen syftar till att ge stöd och hjälp att komma ifrån missbruket.

Behandling i kommunen

Behandling i kommunen ges av Verksamhetsområde stöd och behandling, där personalen arbetar med olika behandlingsinsatser utifrån en individuell planering. Insatser som kan erbjudas är samtal om det egna eller anhörigas problematik, samtal av motiverande-, stödjande- eller bearbetande karaktär, olika slag av gemenskapsaktiviteter, stöd i boendet, drogscreening och stöd vid antabusmedicinering.

Behandlingshem

Ansökan om behandling på institution görs via socialsekreterare. Det är önskvärt att den enskilde deltagit i kommunens behandlingsinsatser, eller att den bedöms som otillräcklig, innan vård på behandlingshem beviljas. Vård på behandlingshem ska ses som en del i ett längre vårdprogram och kompletteras av behandlingsinsatser i kommunen före och efter.

Tvångsvård

Social- och arbetsmarknadsnämnden kan besluta om att ansöka om vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Förvaltningsrätten fattar efter ansökan beslut om någon ska vårdas mot sin vilja.

Länkar

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 april 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se